ورکشاپ تخصصی فیلرهای هیابل و الجی”دکتر سلطانی”، هتل شاه عباسی اصفهان