رزومه کاری


نحوه آشنایی با شرکت
شرح روش آشنایی

شغل پیشنهادی
توضیحات

مشخصات فردی


نام
نام خانوادگی
نام پدر
شماره شناسنامه
کد ملی
جنسیت
تاریخ تولد
محل تولد
تلفن
تلفن همراه
ایمیل
کد پستی
آدرس محل سکونت
وضعیت نظام وظیفه

وضعیت تاهل


وضعیت تاهل
نام همسر
نام خانوادگی همسر
تعداد افراد تحت تکفل
شغل همسر
تعداد فرزندان
آدرس و تلفن محل کار همسر

وضعیت تحصیلی

جدید
 رمقطعرشتهگرایشمحل تحصیلنوع دانشگاهنام دانشگاهاز تاریختا تاریخمعدل
جهت ثبت اطلاعات روی دکمه جدید کلیک کنید.

دوره های کارآموزی

جدید
 رنام دورهنام محل کار آموزیاز تاریختا تاریخمدت ساعتنمره ارزشیابی
جهت ثبت اطلاعات روی دکمه جدید کلیک کنید.

دوره های آموزشی

جدید
 رعنوان دورهنام موسسه آموزشیمحل آموزشاز تاریختا تاریخمدت ساعت دورهامتیازگواهینامه دارد
جهت ثبت اطلاعات روی دکمه جدید کلیک کنید.

سابقه کاری

جدید
 راز تاریختا تاریخنام محل کارشهر محل کارشماره تماسآخرین سمتآخرین حقوقنام مدیرسابقه بیمهعلت ترک کارتوضیحات
جهت ثبت اطلاعات روی دکمه جدید کلیک کنید.

توانایی های عمومی و اختصاصی

جدید
 رعنوان مهارتسطح مهارتنوع مهارت
جهت ثبت اطلاعات روی دکمه جدید کلیک کنید.

معرفین


معرف اول
نسبت معرف اول
تلفن تماس معرف اول
شغل معرف اول
معرف دوم
نسبت معرف دوم
تلفن تماس معرف دوم
شغل معرف دوم

سایر مواردمدت (ماه)
علت

شرح بیماری

توضیحات

در صورت بروز حادثه یا بیماری به چه شخصی می توان مراجعه نمود(شماره تماس قید شود)
نام و نام خانوادگی
شماره تماس اضطراری


از چه تاریخی میتوانید شروع به کار کنید


تاریخ شروع به کار
میزان حقوق در خواستی

تعهدات متقاضی استخدام


اینجانب .................. با وقوف کامل از مراتب فوق، به تکمیل و امضا این پرسشنامه مبادرت نموده و چنانچه پس از ورود به خدمت محرز شود مطلب یا مطالبی را که از لحاظ استخدامی حائز اهمیت می باشند، کتمان کرده و یا خلاف واقع ارائه نموده ام، ضمن تعهد به جبران هرگونه خسارت مالی و معنوی به این شرکت، این فرم به منزله استعفای اینجانب از شرکت بوده و ضمنا مطلع می باشم که با تکمیل این پرسشنامه، شرکت مستلزم به استخدام اینجانب نمی باشد.