اومیکرون

4 اسفند 1400

سیر تا پیاز کرونا امیکرون

با اینکه مدت زمان زیادی از شیوع کروناویروس گذشته ولی هر از چندگاهی یک سویه جدید از آن شناسایی می شود.