تشخیص ویروس کرونا

8 بهمن 1399

تشخیص ویروس کرونا در کمتر از پنج دقیقه

با اینکه مدت زمان زیادی از شیوع کروناویروس گذشته ولی هر از چندگاهی یک سویه جدید از آن شناسایی می شود.