سیستم عصبی بدن انسان

21 بهمن 1399

نوآوری جدید پوست الکترونیکی به ربات ها و پروتزها، امکان حس لامسه می دهد

با اینکه مدت زمان زیادی از شیوع کروناویروس گذشته ولی هر از چندگاهی یک سویه جدید از آن شناسایی می شود.