نخ لیفت

11 اسفند 1400

کنگره سالیانه متخصصین پوست، زیبایی و لیزر، هتل المپیک تهران

24 آذر 1400

بیستمین کنگره سالیانه متخصصین پوست ایران، هتل المپیک تهران

19 آذر 1400

ورکشاپ نخ های زیبایی و لیفت مدیترونیک “آقای دکتر رحمانی”، هتل المپیک

5 آذر 1400

ورکشاپ تخصصی فیلرهای هیابل و الجی”دکتر سلطانی”، هتل شاه عباسی اصفهان

4 آذر 1400

ورکشاپ نخ های لیفت مدیترونیک”دکتر مفاضی”، هتل شاه عباسی اصفهان