رویدادها

6 خرداد 1401
ورکشاپ نخ مدیترونیک دکتر رحمانی 6خرداد1401
ورکشاپ نخ های لیفت و جوانساز مدیترونیک، “دکتر امید رحمانی” هتل المپیک تهران
11 اسفند 1400
کنگره سالیانه متخصصین پوست، زیبایی و لیزر
کنگره سالیانه متخصصین پوست، زیبایی و لیزر، هتل المپیک تهران
11 بهمن 1400
وبینار مزوتراپی دکتر صالحی
وبینار تخصصی مزوتراپی دکتر بهاره صالحی
24 دی 1400
ورکشاپ نخ های لیفت و جوانساز مدیترونیک دکتر رحمانی شیراز
ورکشاپ نخ های لیفت و جوانساز مدیترونیک، “دکتر امید رحمانی” مجموعه گرین لند شیراز
23 دی 1400
ورکشاپ-لب-روسی،-دکتر-سلطانی
ورکشاپ تزریق فیلر زیرچشم و لب روسی، “دکتر حمیده سلطانی” مجموعه گرین لند شیراز
30 آذر 1400
وبینار تخصصی لیفت نخ مدیترونیک، Dr.Kim Nam-ho
وبینار تخصصی لیفت نخ مدیترونیک، Dr.Kim Nam-ho
24 آذر 1400
بیستمین کنگره سالیانه متخصصین پوست ایران
بیستمین کنگره سالیانه متخصصین پوست ایران، هتل المپیک تهران
19 آذر 1400
ورکشاپ نخ زیبایی و لیفت مدیترونیک دکتر رحمانی هتل المپیک
ورکشاپ نخ های زیبایی و لیفت مدیترونیک “آقای دکتر رحمانی”، هتل المپیک
5 آذر 1400
ورکشاپ تخصصی فیلرهای هیابل و الجی دکتر سلطانی اصفهان
ورکشاپ تخصصی فیلرهای هیابل و الجی”دکتر سلطانی”، هتل شاه عباسی اصفهان