اعمال فشار منفی به بهبودی زخم های باز جراحی سرعت می بخشد