درگیر شدن مغز به کووید-19 از درگیر شدن ریه خطرناک‌تر است