دلیل ضخیم شدن پوست به دلیل GvHD بعد از پیوند سلول‌های بنیادی چیست؟