شرکت در 22مین کنگره سالیانه انجمن متخصصین پوست ایران