شرکت در همایش تازه ها و موضوعات پر کاربرد در طب عمومی