ورکشاپ تزریق فیلر زیرچشم و لب روسی، “دکتر حمیده سلطانی” مجموعه گرین لند شیراز