ورکشاپ نخ های لیفت مدیترونیک”دکتر مفاضی”، هتل شاه عباسی اصفهان