علوم پزشکی

29 آبان 1400

ضایعات پوستی در ورزشکاران

با اینکه مدت زمان زیادی از شیوع کروناویروس گذشته ولی هر از چندگاهی یک سویه جدید از آن شناسایی می شود.