15 بهمن 1399

شناسایی عامل پشت پرده دیگر از ایجاد فیبروز

با اینکه مدت زمان زیادی از شیوع کروناویروس گذشته ولی هر از چندگاهی یک سویه جدید از آن شناسایی می شود.