15 بهمن 1399

محققان به دنبال نابودی تمام جهش‌های کروناویروس

با اینکه مدت زمان زیادی از شیوع کروناویروس گذشته ولی هر از چندگاهی یک سویه جدید از آن شناسایی می شود.